LOVE FOR JERNE SKAKKLUB


§ 1 Klubbens formål er at samle skakspillere samt at virke for skakspillets udvikling i Jerne og omegn.


§ 2 Ethvert medlem betaler i kontingent det af generalforsamlingen fastsatte beløb, som opkræves en gang om året, i Januar måned.


§ 3 Hvis et passivt medlem genindtræder som aktiv spiller, skal medlemmet starte i den klasse, fra hvilken denne udgik. Hvis spilleren imidlertid har været væk fra klubben i mere end to år, placeres denne efter bestyrelsens skøn.


§ 4 Når et medlem ønsker at udtræde af klubben, skal denne give meddelelse herom til kassereren. Endvidere hvis vedkommende ikke har spillet mindst 50 % af sine kampe, slettes han/hun af turneringstavlen.


§ 5 Når et medlem forandrer bopæl, skal vedkommende meddele kassereren dette.


§ 6 Generalforsamlingen har den øverste besluttende myndighed i klubbens anliggender og sammentræder ordinært en gang årligt.Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen ved bekendtgørelse i spillelokalet, to spilleaftener forud.Bekendtgørelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles, når det forlanges enten af formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af klubbens medlemmer. Disse medlemmer har, for at den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, mødepligt. Alle fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, har stemmeret.


§ 7 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, der har den udøvende myndighed og tillige kan tage beslutning i sådanne sager, som ikke efter lovene eller generalforsamlingens afgørelse henhø-rer under denne.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer : ( formand, næstformand, kasserer, sekretær og to bestyrelses-medlemer ) endvidere vælges der også en suppleant til bestyrelsen, alle vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, med henholdsvis formand, sekretær og suppleant i de lige årstal og de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer i de ulige årstal. Endvidere vælges der årligt en revisor og en revisorsuppleant.


Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.


INFORMATION

SPILLELISTER/AFTENER

LOVE FOR JERNE SKAKKLUB

RATINGSLISTE/HOLDTURNERING

KLUBBENS HISTORIE

LINKS

GALLERI